Novilon - lijevani poliamidi

 Lijevani poliamidi - materijal "Ugradi i zaboravi"

NOVILON - lijevane poliamide proizvodimo u suradnji s poznatom britanskom tvrtkom NYLONCHEM Ltd, koja je u zadnjih 25 godina stekla ugled kao jedan od vode�ih proizvo�a�a lijevanih poliamida u Velikoj Britaniji. U o�troj konkurenciji to je NYLACAST SYSTEMS Ltd postigao u prvom redu s proizvodima najvi�e i stalne kakvo�e, kakvu svojim kupcima jam�i i AKRIPOL.

Materijal "Ugradi i zaboravi"
Ako se za bilo kojl materijal mo�e re�i: �Ugradi i zaboravi", to je zasigurno NOVILON-OILON.
S odgovorno��u tvrdimo da je ve� pri uobi�ajenoj primjeni izdr�iljivost lijevanih poliamida pet do deset puta ve�a nego izdr�ljivost njihovih metalnih prethodnika od lijevanog �eljeza, bronce, aluminija ili mjedi. NOVILON-OILON izdr�i jos pet do sedam puta dulje od ostalih poliamida.

Proizvodnja gotovih strojnih dijelova po narud�bi
Veliki dio NOVILONA izra�ujemo prema �elji i specifikaciji kupaca u gotove dijelove
ve u na�oj strojnoj obradi. AKRIPOL je opremljen najrmodemijim ure�ajima koji osiguravaju najvi�u kvalitetu i pouzdanost isporuke.

Tehni�ki savjeti
U suradnji s na�im licenciranim partnerma mo�emo ponuditi tehni�ke savjete koji su utemeljeni na na�em  dugogodi�njem iskustvu u industrijskoj primjeni NOVILONA.
Savjetujemo pri konstrukciji originalnih dijelova kao i pri zamjeni metalnih dijelova u strojevima i drugim ure�ajima.
Ovisno o optere�enju i o drugim radnim uvjetima, savjetujemo tako�er pri izboru optimalnog materijala, a po potrebi razvijamo i "materijale po mjeri" prema va�em zahtjevu i potrebama.