Sustavi otvaranja svjetlosnih kupola i traka

Protupo�arno otvaranje kupola i traka radi odimljavanja


 
Elektri�no otvaranje pomo�u elektromotora i tipkala