Aglas - lijevano akrilno staklo (pleksiglas, plexiglass)

 Otpornost, trajnost i jednostavnost obrade

Aglas (pleksiglas, pleksi staklo...) ve� poznajete, jer je ve� vi�e od tri desetlje�a dio na�e svakida�njice.

Od njega izme�u ostalog izra�ujemo razli�ite svjetlosne elemente, kade za kupanje i ograde protiv buke� Budu�i da je vrlo otporan na vremenske utjecaje i starenje, a njegova obrada je jednostavna i iskazao se na puno podru�ja.

Pleksiglas je plemeniti materijal (lijevani polimetil metilakrilat) koji zbog odli�nih tehni�kih i kemijskih karakteristika predstavlja izazov za arhitekte i dizajnere. 
 
Otporan i trajan 
Pleksiglas, kao i svi akrilni materijali, poznat je po svojoj trajnosti, te �uva svoju boju i �vrsto�u i nakon du�e izlo�enosti neugodnim vremenskim prilikama. U usporedbi s ostalim plasti�nim materijalima pleksiglas ima veliku povr�insku tvrdo�u.

 

Providan, neprovidan ili obojen  
Pleksiglas je prozirniji od obi�nog stakla, a ujedno je i upola lak�i i ne razbija se tako lako. Standardna ljestvica boja obuhva�a prozirne, providne i neprovidne plo�e u boji, a po �elji izra�ujemo i posebne nijanse standardnih boja.

Jednostavan za obradu
Pleksiglas se obra�uje pomo�u alata i strojeva za obradu metala i drveta. Mogu�e ga je piliti, glodati, tokariti, bu�iti, brusiti i polirati. Zahvaljuju�i termoelasti�nosti od pleksiglasa je toplinskim oblikovanjem mogu�e izraditi elegantne proizvode.